Ochrana životního prostředí, hydrogeologie, sanace, inženýrská geologie a geotechnika. To je portfolio činností firmy GEOtest, a.s. Kromě České republiky a Slovenské republiky – úspěšně realizuje své projekty ve více než 35 zemích světa.

Environmentální problematika

Firemní odborníci se věnují poradenské a konzultační činnosti v oblasti ekologie, a to jak pro obce, mikroregiony či kraje, tak pro průmyslové podniky či fyzické osoby. Jedná se například o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), analýzy rizik, ekologické audity či práce externího ekologa v rámci environmentálního poradenství. Na základě výsledků jejich odborníků je následně rozhodnuto o dalším způsobu využívání lokality (např. lokality typu brownfield).

„V roce 2014 byl proveden úspěšný projekt zaměřený na monitoring složek životního prostředí v okolí tepelné elektrárny v Kosovu. Na tento projekt dále navazoval geofyzikální a hydrogeologický průzkum v povodí Drini I Bardhë,“ vysvětluje řešitel zakázky Mgr. Jan Bartoň.

           Průzkum environmentální zátěže v Kosovu - obrázek
           Průzkum environmentální zátěže
v Kosovu

Odstraňování ekologických zátěží

V rámci ochrany podzemních vod a dalších složek životního prostředí firma provádí komplexní řešení sanací podzemních vod, horninového prostředí a staveb kontaminovaných látkami cizorodými pro životní prostředí (např. chlorovanými a ropnými uhlovodíky, persistentními polutanty, těžkými kovy apod.). Jedná se zejména o likvidaci starých ekologických zátěží a následků ekologických havárií.

„Sanační práce jsou jednou ze stěžejních činností naší společnosti, ze všechny můžeme jmenovat například sanaci Nová Ves – Paramo, Koramo Kolín, Mladá Boleslav – Škoda, Frýdek-Místek – Válcovny plechu, Chomutov – Sandvik, odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy či sanaci v areálu bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku,“ přibližuje oborová manažerka společnosti za sanace RNDr. Zuzana Vilímová.

Společnost GEOtest, a.s. provádí i supervizní činnosti, tedy dohled nad sanacemi, které provádějí jiné společnosti, např. laguny Ostramo, likvidace destilačních zbytků po rafinaci ropy (gudronů) v Kamenolomu Srdce u Bratislavy či likvidace skladu pesticidů v Boršově u Kyjova (viz obrázek níže).

          Výkon supervizní činnosti při sanaci Boršov 2018 2019 (foto)
           Dozor nad vyklízením skladu
pesticidů v Boršově u Kyjova

Hydrogeologie a vodní hospodářství

V rámci činnosti optimalizují využití stávajících zdrojů podzemní vody a vyhledávají zdroje pitné vody, stanovení jejich vydatnosti a kvality. Dále navrhují a revidují ochranná pásma vodních zdrojů a zpracovávají hydrogeologické posudky v souvislosti s řešením srážkových vod pro stavby a posudků pro vsakování přečištěných odpadních vod do horninového prostředí.

V rámci vodního hospodářství se zaměřují zejména na podporu regenerace urbanizované krajiny, krajinné inženýrství a obnovu zemědělského a lesního prostředí, zadržování vody v kulturní krajině, zasakování srážkových vod v intravilánech obcí či přírodě blízké úpravy vodních toků. Dlouhodobě se zabývají také řešením problematiky sucha.

„V letech 2012–2016 jsme prováděli rebilanci zásob podzemních vod ve vybraných oblastech ČR a připravovali jsme Metodický postup tvorby syntetické mapy zranitelnosti podzemních vod v ČR. Dále jsme se podíleli na projektech Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích ČR a Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů. Dlouhodobě se také zabýváme problematikou artéských vod pod Brnem,“ upřesňuje oborový manažer společnosti za hydrogeologii a environmentální studie Mgr. Jan Bartoň.

Zahraniční aktivity

Od 70. let působí GEOtest, a.s. v řadě zemí (např. Kuba, Alžír, Peru, Mongolsko, Somálsko, Írán, Bangladéš). Nejdřív se jednalo se zejména o velké projekty v inženýrské geologii, geotechnice a ve speciálním zakládání. Později se posunuli také k environmentální problematice v rozvojových zemích, zejména řešení dodávek pitné vody (např. Etiopie, Mongolsko, Zambie), optimalizaci odpadového hospodářství (např. Bosna, Albánie, Černá Hora), či průzkumy kontaminace a návrhy nápravných opatření (např. Arménie, Kosovo, Srbsko, Albánie).

„Od roku 2017 je společnost GEOtest, a.s. členem environmentální aliance Inogen, což je globální environmentální aliance poskytující nadnárodním společnostem a korporacím, jako jsou Amazon, Apple, IBM a další, konzistentní, vysoce kvalitní, efektivní a udržitelná řešení v oblasti životního prostředí, energetiky a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mottem aliance je: Global Thinking. Local Delivery,“ říká hrdě Mgr. Jan Bartoň.

          Spolupráce na dodávce pitné vody v Etiopii (obrázek)  Tuqa waterpoint
           Spolupráce na dodávce pitné vody v Etiopii  

Běžný provoz společnosti

Za samozřejmé považují v GEOtestu důsledné třídění odpadu (papír, sklo, plasty, bioodpad), a to nejen v sídle společnosti, ale také ve všech jejích pobočkách.

V souladu s udržitelnou environmentální politikou firmy optimalizovali i počet služebních vozů, které se střídají dle potřeby na jednotlivých zakázkách.

O společnosti

Historie společnosti GEOtest se začala psát v roce 1968, kdy byl založen GEOtest, n. p., v roce 1990 se transformovala v státní podnik a v roce 1992 na akciovou společnost. Společnost GEOtest je jedním ze zakládajících členů RHK Brno (členem od roku 1994).

GEOtest, a.s. poskytuje široké spektrum služeb v ekologických a geologických oborech. V současné době mají cca 150 zaměstnanců a technické zázemí v podobě akreditovaných Hydrochemických laboratoří a Laboratoří mechaniky zemin.

          KRS 8452  MIL 8503 
            Analytické práce v terénu (sanace ekologické zátěže v Milevsku)

 

V patnáctileté historii soutěže malých a středních firem JMK TOP MSP vyhlašované RHK Brno se společnost Geotest objevila devětkrát v první desítce, jednou na prvním místě (r. 2005) a třikrát na místě druhém (2006, 2010, 2011).

Chcete i Vy inspirovat? Inspirativní příspěvky členských firem budeme průběžně zveřejňovat v sekci Go green. Své podněty na články posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V Brně dne 27.2.2020
Zpracovali: Jan Bartoň (Geotest), Lenka Votavová (RHK Brno)

Zůstaňte v kontaktu

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Vaše soukromí je pro nás důležité. Jestliže se chcete dozvědět více o našich zásadách při ochraně osobních údajů, přečtěte si zde.

Generální partner:

DRFG Investiční skupina logo2018              CZECH FUND logo

Naši partneři

logo brno3 logotyp jihomoravsky  logo-komora HKCR3  verygoodies    ndb logo